Jak prowadzić DZIENNIK BUDOWY? Najważniejsze informacje

2024-05-30 17:09

Dziennik budowy jest urzędowym dokumentem przeznaczonym do rejestracji przebiegu robót budowlanych i wszystkich zdarzeń na budowie, które mają znaczenie dla oceny, czy budowa jest prowadzona prawidłowo. Warto go prowadzić sumiennie, bo w razie sporu z wykonawcą może być jednym z dowodów.

Jak prowadzić DZIENNIK BUDOWY? Najważniejsze informacje

i

Autor: Getty Images

Kiedy jest potrzebny dziennik budowy?

Dziennik budowy jest wymagany w wypadku prowadzenia wszelkich robót budowlanych, na które została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, oraz w wypadku budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem do 7 m3 (chociaż buduje się ją na podstawie zgłoszenia, a nie pozwolenia).

Skąd wziąć dziennik budowy?

Dziennik budowy kupuje się w organie administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał pozwolenie na budowę (starostwie powiatowym lub urzędzie miasta). Opłata za dziennik budowy nie jest ustawowo ustalona, ale ma zapewnić urzędowi zwrot kosztów jego przygotowania. Zwykle za dziennik średniej objętości (wystarczający dla budowy domu jednorodzinnego) płaci się około 10 zł.

Wniosek o wydanie dziennika budowy i jego ostemplowanie (bez stempla nie zyska waloru dokumentu urzędowego) należy złożyć po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę. Za ostemplowanie dziennika nie pobiera się opłaty.

Kto może się wpisywać w dzienniku?

Obowiązanym do prowadzenia i przechowywania dziennika budowy jest kierownik budowy. Oprócz niego mogą dokonywać w nim wpisów projektant, inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, geodeta, pracownik nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli na budowie.

Co się wpisuje w dzienniku budowy?

Na stronie tytułowej organ rejestrujący dziennik (starostwo) umieszcza numer dziennika, datę wydania i liczbę stron, imię i nazwisko inwestora, rodzaj i adres budowy oraz datę wydania pozwolenia na budowę.

Na pierwszej stronie inwestor wpisuje dane wykonawcy, kierownika budowy i ewentualnie inspektora nadzoru inwestorskiego lub osoby pełniącej nadzór autorski, przy czym podaje ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem przyjęcie powierzonych im obowiązków.

Na dalszych stronach opisuje się przebieg robót budowlanych, a każdy wpis musi być opatrzony datą i podpisem osoby, która go wykonała.

Jak należy przechowywać dziennik budowy?

Dziennik budowy powinien być prowadzone w sposób staranny i systematyczny, a jego przechowywanie to istotna kwestia, której nie można bagatelizować. Dokument ten musi być dostępny na terenie budowy przez cały czas trwania prac, aby umożliwić natychmiastową inspekcję przez uprawnione osoby. Należy go chronić przed uszkodzeniami fizycznymi, wilgocią i zabrudzeniami. Warto przeznaczyć na budowie specjalne, zamykane miejsce, takie jak szafka lub skrzynka, odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą i nieuprawnionym dostępem. Po zakończeniu inwestycji dziennik budowy trzeba przechowywać przez okres co najmniej 10 lat, gdyż może być potrzebny w przyszłości do ewentualnych kontroli, reklamacji lub w razie sporów prawnych związanych z budową.

QUIZ PRL: Jak się mieszkało za komuny? Pamiętasz te mieszkania?

Pytanie 1 z 10
W domach z betonu nie było: